المپیاد ربات های آموزشی

هفتمین دوره مسابقات ربات های آموزشی  96

ششمین دوره مسابقات ربات های آموزشی  95

پنجمین دوره مسابقات ربات های آموزشی  93

چهارمین دوره مسابقات ربات های آموزشی  91

سومین دوره مسابقات ربات های آموزشی  90

دومین دوره مسابقات ربات های آموزشی  89

اولین دوره مسابقات ربات های آموزشی  88